* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. وکیل دعاوی حقوق دریای ترانزيتي | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

وکیل دعاوی حقوق دریای ترانزيتي

حقوق دریایی
وکیل دعاوی حقوق دریایی (حقوق دریایی شاخه ی حقوق تجارت)
بهمن ۷, ۱۳۹۷
وکالت بیمه گذار در حقوق دریایی
وکالت بیمه گذار در حقوق دریایی
بهمن ۷, ۱۳۹۷
نمایش همه

وکیل دعاوی حقوق دریای ترانزيتي

وکیل دعاوی ترانزیتی دریایی

وکیل دعاوی ترانزیتی دریایی

وکیل دعاوی حقوقی دریایی

تنگه هرمز

عبور ترانزيتي و تفاوت آن با عبور بيضرر در حقوق دریایی
عبورترانزيتي  دریایی شامل آزادي كشتيراني و پرواز هواپیما بر فراز تنگهها به صورت عبورپيوسته و سريع است و
زيردرياييها نيز ميتوانند به صورت سريع و پيوسته در زير آب حركت نمايند. اين نكات، تفاوتهاي اصلي
عبور ترانزيتي با عبور بيضرر است كه دست قدرتهاي بزرگ دريايي را براي عبور شناورهاي جنگي و
هواپيماها باز گذاشته است.
نكتۀ جالب توجه اينكه كشتيها و هواپيماهايي كه از اين حق استفاده مي‌كنند، مكلف هستند از ارتكاب هر
عملي كه موجب تهديد و يا استفاده از قدرت عليه حاكميت كشور ساحلي يا تماميت ارضي و يا اقتصادش
ً عبور ترانزيتي را نميتوان بهدليل امنيتي يا هر علت
باشد، خودداري نمايند مگر در موارد اضطرار. ضمنا
ديگري تعليق كرد. دولت ساحلي ميتواند نسبت به مشخص نمودن مسيرهاي كشتيراني و جدا نمودن
مسيرهاي تردد بهصورت رفت و برگشت در تنگه اقدام و آن را به تأييد مرجع ذيصالح برساند.
عالوه بر آن، دولت ساحلي در مورد اجراي ايمني در دريا و مبارزه با آلودگي دريايي، ماهيگيري، بارگيري
كاال و مسافر و مقررات گمركي و مالي قانونگذاري نمايد.
اختالفات مهم قانون مناطق دريايي جمهوري اسالمي ايران با كنوانسيون سوم حقوق دري ّ اها مصوب سال
۱۹۸۲عبارتاند از:
۱ براساس قوانين مناطق دريايي جمهوري اسالمي ايران، آبهاي واقع بين جزاير متعلق به ايران كه فاصلۀ

آنها از يكديگر از۲۴ مايل تجاوز نكند، جزء آبهاي داخلي ايران ميباشد و بر اين اساس آبهاي بين
جزاير تنب بزرگ و كوچك، ابوموسي، فاو و سيري جزء آبهاي داخلي ايران ميباشند؛ ولي در كنوانسيون
سوم حقوق درياها ّ مصوب سال ۱۹۸۲ ،آبهاي بين سواحل و جزايري كه فاصلۀ آنها از ساحل كمتر از
۲۴مايل است، آبهاي داخلي محسوب شده است.
۲ براساس قوانين مناطق دريايي جمهوري اسالمي ايران، عبور كليۀ شناورهاي جنگي، زيردرياييها،
شناورهاي داراي سوخت هستهاي و حامل مواد خطرناك و زيانآور براي محيطزيست، در آبهاي
سرزميني باید از طریق هماهنگي قبلي با مقامات مسئول جمهوري اسالمي ايران باشد و همچنين
زيردرياييها باید در سطح آب و با پرچم افراشته حركت كنند؛ در حالي كه دركنوانسيون سوم حقوق
درياها ّ مصوب سال ۱۹۸۲ ،براي اين موارد محدوديتي قائل نشده و در تنگهها عبور ترانزيتي مطرح شده
است و نياز به مجوز جمهوري اسالمي ندارد.
۳ برابر قانون مناطق دريايي ايران )مادۀ ۱۶ )فعاليتها و تمرينات نظامي بيگانه در منطقۀ انحصاري ـ اقتصادي
و فالت قارۀ ايران، نياز به كسب اجازۀ قبلي از مقامات مسئول ايران دارد، در صورتي‌كه دركنوانسيون سوم
۱۹۸۲ محدوديتي در اين خصوص در نظر گرفته نشده است.

وکیل دعاوی حقوقی دریایی