* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. مصادره اموال | وکیل مصادره اموال | وکیل ملکی در تهران | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

مصادره اموال | وکیل مصادره اموال | وکیل ملکی در تهران

وکیل ایرانی در ترکیه
مراحل ثبت طلاق در کنسولگری توسط وکیل ایرانی در ترکیه
مهر ۳, ۱۳۹۸
وکیل تصادفات در تهران
انواع تصادفات | وکیل تصادفات در تهران
مهر ۷, ۱۳۹۸
نمایش همه

مصادره اموال | وکیل مصادره اموال | وکیل ملکی در تهران

وکیل مصادره اموال

وکیل مصادره اموال

چگونه اموال مصادره شده خود را باز پس بگیریم

با استناد به ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی، برای مصادره مجازات در نظرگرفتهشده است. بر طبق این قانون مجرم موظف است که در صورت موجود بودن، عین مال کسبشده از راه تخلف را به صاحبش واگذار کنددر صورتی کهآن دارایی موجود نباشد، موظف است مثل آن را پرداخت کند و در صورت عدم امکان رد مثل، معادل همان مبلغ را به صاحبش رد نماید.  ضمن اینکه باید از پس پرداخت جریمه و خسارات وارده نیز برآید.

مصادره در لغت به دو معناست: مال کسی را بهزور ضبط و جریمه کردن. همچنین در فرهنگ لغات دهخدا آمده است:ضبط کردن اموال و دارایی کسی بهسبب ارتکاب جرم، دزدی و سلوک در طریق نادرست که سبب به دست آمدن آن دارایی شده است.

ر تمامی مواردی که فرد به کمک ادواتی نظیر اسلحه، مهر، ماشین و دست به ارتکاب یا تسهیل جرم مورد نظر میزند یا جرمی را مرتکب میشود که خود باعث به وجود آمدن اموالی برای فرد مجرم میشود، قاضی پس از رسیدگی به موضوع شکایت و احراز جرم، بدون اینکه نیازی به طرح شکایت جدید باشد، در همان حکم بهعنوان مجازات تعزیری (منظور مجازاتی است که نوع و میزان آن با توجه به قانون و براساس نظر قاضی و حکم دادگاه تعیین میشود) علاوهبر مجازات اصلی (مثل حبس و)، اموالی را که دلیل یا وسیلهی مؤثر در ارتکاب جرم بودهاند یا از جرم کشف شدهاند، بهنفع دولت ضبط یا مصادره مینماید.

گفتنی است که طبق قانون، این مجازات هم برای اشخاص حقیقی و حقوقی قابلاعمال است. مصادرهاموال ممکن است که همه یا قسمتی از اموال موجود در زمان ارتکاب جرم را دربر گیرد و به دو صورت انجام میشود؛

مصادرهی خاص: زمانی است که تنها مصادرهاموال خاصی مدنظر است (مثلا مالی که ناشی از قاچاق مواد مخدر باشد، بهصورت خاص ضبط میشود).
مصادرهی عام: که بهموجب آن کلیهی اموال شخص را مصادره میکنند (مثل مصادرهی تمامی اموال فرد اختلاسکننده).
بنابراین مصادره در اصطلاح حقوقی عبارت است از ضبط (تصاحب) بخشی از داراییهایی که در ارتکاب جرم مؤثر بودهیا از جرم به دست آمده باشند.