استعلامات دادگاه برای فردی که خود را معسر معرفی کرده چیست؟

مطالبه خسارت افت قیمت خودرو را به وکیل پایه یک دادگستری بسپارید
مطالبه خسارت افت قیمت خودرو را به وکیل پایه یک دادگستری بسپارید
بهمن ۲۷, ۱۳۹۷
چه اموالی را میتوان در دعاوی حقوقی توقیف کرد
آیا می دانید چه اموالی در دعوای حقوقی قابل توقیف هستند؟
بهمن ۲۷, ۱۳۹۷
Show all

استعلامات دادگاه برای فردی که خود را معسر معرفی کرده چیست؟

استعلامات دادگاه برای فرد معسر

استعلامات دادگاه برای فرد معسر

معسر به کسی گفته می شود که در سختی و تنگنا قرار دارد یکی از این موارد می تواند مالی باشد بنابر این کسی که از نظر مالی در وضع بدی قرار دارد دچار عسر و حرج و سختی از لحاظ مادی است بر این اساس اصطلاحا در دادگاه های ما شخصی که توانایی مالی نسبت به پرداخت وجوه قانونی ندارد معسر است.مرجع اجراءکننده رای  باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکوم علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند . همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است. ?مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند