انفساخ وکالت بلاعزل با مشاوره توسط وکیل پایه یک دادگستری

وکالت بلا عزل چیست
توصیه ی گروه حقوقی ما برای خریدارانی که وکالت بلاعزل را جایگزین انتقال رسمی اموال میکنن:
بهمن ۱۴, ۱۳۹۷
وکالت بلا عزل چیست
وکالت بلا عزل را با اخذ مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری بشناسید!
بهمن ۱۵, ۱۳۹۷
Show all

انفساخ وکالت بلاعزل با مشاوره توسط وکیل پایه یک دادگستری

وکالت بلا عزل چیست

وکالت بلا عزل چیست

انفساخ وکالت بلاعزل: برخی فکر می‌کنند چون وکالت، بلاعزل است، لذا از بین نخواهد رفت و همواره معتبر بوده و وکیل می‌تواند هر زمانی بخواهد اقدام به انتقال مال مورد نظر به خود یا به فرد دیگر کند. اما این چنین نیست . وکالت عقدی جایز است و عقود جایز با فوت و جنون طرفین منفسخ می‌شوند. لذا در صورتی که خریدار تنها وکالت بلاعزل از فروشنده گرفته باشد و مبایعه‌نامه نداشته باشد، با فوت یا جنون فروشنده این وکالت از بین خواهد رفت و حقی نخواهد داشت، مگر با ادله دیگر اثبات کند که نسبت به مال مورد نظر، بیع انجام شده است. همچنین است در صورت فوت یا جنون خود خریدار (وکیل). بنابر این تنظیم یک مبایعه‌نامه عادی هرچند استحکام تنظیم سند رسمی و انتقال رسمی ملک را ندارد، اما تا حدی به طرفین کمک کند. البته حتی با تنظیم چنین سندی نیز، دیگر خریدار نمی‌تواند وکالت خود را اعمال کند و تنها می‌تواند علیه ورثه فروشنده متوفی، طرح دعوی کند و الزام آن‌ها را به تنظیم سند رسمی به نفع خود بخواهد. در فرض فوت وکیل نیز ورثه وکیل می‌توانند علیه فروشنده به استناد مبایعه‌نامه مذکور، چنین دادخواستی بدهند.

 حتی شرط بقای وکالت بعد از فوت موکل نیز ممکن نمی باشد گاهی تصور می‌شود در صورتی که در عقد وکالت شرط شود که «وکالت ولو بعد از فوت موکل باقی است» در این صورت وکالت با فوت از بین نمی‌رود. ولی این تصور نیز صحیح نیست و ممکن است از این شرط استنباط شود که مقصود طرفین وصایت بوده است چرا که وکالت بعد از فوت موکل با هیچ شرطی باقی نخواهد ماند و فرد نمی‌تواند وکالت خود را اعمال کند. در این صورت، فرد ناچار است اثبات کند که عقد میان او و فروشنده، وصایت بوده است و نه وکالت در این خصوص اخذ مشاوره با وکیل دادگستری راهکاری جهت روشن شدن موضوع می باشد.