توقیف مال بعد از فروش وکالتی

توقیف مال بعد از فروش وکالتی

توقیف مال بعد از فروش وکالتی