جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

بررسی مسئولیت راننده و مالک در تصادفات رانندگی
بررسی مسئولیت راننده و مالک در تصادفات رانندگی
اسفند ۴, ۱۳۹۷
طلب از میت و سوگند
طلب از میت و سوگند
اسفند ۵, ۱۳۹۷
Show all

جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

اگر کسی در مرحله بدوی محکوم شده باشد و بخواهد از حکم صادر شده تجدیدنظر کند می بایست هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر خواهی را هنگام ارائه لایحه تجدیدنظر به دادگاه بپردازد که بعضا مبالغ قابل توجهی می شود. حال چنانچه فرد محکوم برای نپرداختن این هزینه ، ادعای اعسار یعنی عدم توانایی پرداخت هزینه دادرسی نماید و این ادعا کذب باشد پیامد آن به شرح ذیل خواهد بود که چکیده یک رای اِصداری از شعبه هشتاد و پنج دادگاه عمومی حقوقی است: . تاریخ رای نهایی : ۹۱/۲/۳۱ چکیده رای اگر دادگاه احراز کند که دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی (مرحله تجدیدنظر) واهی بوده و با هدف اطاله دادرسی و تضییع حقوق خوانده محکوم له اقامه شده، با وحدت ملاک تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی ، خواهان اعسار را به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی محکوم می کند . . بنابراین دقت نمایید که هنگام ارائه دادخواست اعسار واقعا مُعسِر باشید یا دلایل وافی و محکمه پسند ارائه کنید تا خدای ناکرده مورد غضب قانون قرار نگرفته و جریمه نشوید.

چنانچه دادگاه احراز کند  که دعوای اعسار از پرداخت هزینه  دادرسی (مرحله تجدید نظر) واهی بوده و با هدف اطاله  دادرسی و تضییع  حقوق خوانده  محکوم له اقامه شده  با وحدت ملاک تبصره ماده ۱۰۹ آئین دادرسی مدنی ،خواهان اعسار را به پرداخت  سه برابر هزینه دادرسی محکوم خواهد کرد.