در صورتی که اموال فرد بدهکار در جریان مزایده فروش نرود  تکلیف چیست؟

عواقب عدم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی
عواقب عدم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی
بهمن ۲۸, ۱۳۹۷
نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم پزشکان
وکیل پایه یک دادگستری تهران در جرایم و تخلفات پزشکی
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷
Show all

در صورتی که اموال فرد بدهکار در جریان مزایده فروش نرود  تکلیف چیست؟

در صورتی که اموال فرد بدهکار در جریان مزایده فروش نرود  تکلیف چیست؟

در صورتی که اموال فرد بدهکار در جریان مزایده فروش نرود  تکلیف چیست؟

گاهی فردی علیه فرد دیگری طرح دعوا می کند  و موفق می شود علیه او حکم بگیرد و پس از صدور اجرائیه اموالی از او توقیف و یا اموالیرا که قبل از شروعرسیدگی توقیف کرده به مزایده می گذارد حال در صورتی که اموال فرد بدهکار در جریان مزایده فروش نرود  تکلیف چیست؟

وفق ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود، خریدار نداشته باشد، محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف‌ و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و‌در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهیِ مجدد به عهده محکوم‌له می‌باشد و هر گاه‌طلبکاران متعدد باشند، رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

همچنین طبق ماده ۱۳۲ قانون فوق الذکر: هر‌گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول ننماید، آن مال به محکوم‌علیه‌مسترد خواهد شد.