قیم از انجام چه معاملاتی منع شده است

قیم از انجام چه معاملاتی منع شده است

قیم از انجام چه معاملاتی منع شده است