وکیل انحصار وراثت

وکیل تنظیم قرارداد با شرکت
وکیل تنظیم قرارداد با شرکت ها
دی ۱۵, ۱۳۹۷
اهمیت تنظیم صحیح قرارداد ها
دی ۱۶, ۱۳۹۷
Show all

وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت

نکات قرارداد با ورثه :

گواهی حصر وراث و گواهی واریز مالیات بر ارث، امضای کلیه ورثه و قیم وارث صغیر و گاهی هم دادستان، تحویل پول یا جنس به نسبت میزان سهم الارث وراث، از نکات مهم است. همچنین تحقیق در خصوص تسویه ترکه هم بسیار ضروری است. یعنی باید ابتدا وضعیت حق و حقوق طلبکاران متوفی و وصیت نامه احتمالی مشخص شود. بنابرین هیچ گاه قبل از تسویه ترکه، در خصوص ترکه با وراث معامله نکنید و الا طلبکاران متوفی یا کسی که به نفع او وصیت شده است، می توانند قرارداد شما را با وراث ابطال کنند.