عنصر تشکیل دهنده جرم اختلاس را با اخذ مشاوره از وکیل پایه دادگستری بشناسید

اموال منقول چیست؟ایا دین مالی جزو اموال منقول محسوب میشود؟
آذر ۲۷, ۱۳۹۷
تاثیر تقدم و تاخر زمان مرگ در ارث را با اخذ مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری بشناسید
تاثیر تقدم و تاخر زمان مرگ در ارث را با اخذ مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری بشناسید
دی ۱, ۱۳۹۷
Show all

عنصر تشکیل دهنده جرم اختلاس را با اخذ مشاوره از وکیل پایه دادگستری بشناسید

عنصر تشکیل دهنده جرم اختلاس را با اخذ مشاوره از وکیل پایه دادگستری بشناسید

عنصر تشکیل دهنده جرم اختلاس را با اخذ مشاوره از وکیل پایه دادگستری بشناسید

یکی از موارد تشدید مجازات جرم اختلاس این است که جرم مزبور از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ارتکاب یابد. شبکه جرم اختلاس، سازمانی منظم، هدفدار و متشکل از نیروی انسانی چند نفری است که تشکیل،رهبری، عضویت، و فعالیت در آن به موجب ماده (۴) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مستوجب کیفر است. تشکیل یا رهبری شبکه¬ی اختلاس یا فعالیت در آن، باید شرایط و عناصر تشکیل دهنده جرم اختلاس ( موضوع ماده ۵ قانون تشدید) را دارا باشد. بنابراین اعضای شبکه باید کارمند دولت باشند و با علم و آگاهی اموال سپرده شده به خود را برداشت نمایند و چنانچه شخص غیر کارمند در شبکه اختلاس فعالیت نماید، تحت عناوین جزایی دیگر غیر از اتهام تشکیل یا رهبری شبکه اختلاس، قابل تعقیب و محاکمه است؛ هرچند معاونت اشخاص غیر کارمند در اختلاس و تشکیل یا رهبری شبکه آن امکان‌پذیر است. ضمانت اجراهای مربوط به رهبری یا تشکیل شبکه¬ی جرم بر چهار نوع است. حبس ( ضمانت اجرای کیفری اصلی )، جزای نقدی ( ضمانت اجرای کیفری تکمیلی )، انفصال دایم ( ضمانت اجرای استخدامی) و استرداد اموال اختلاس شده ( ضمانت اجرای مدنی) که اعمال دو مورد اول زمانی میسر است که شخص مرتکب، مصداق مفسد فی‌الارض نباشد و گرنه صرفاً به مجازات مفسد فی‌الارض محکوم خواهد شد. اعمال مجازات‌های فوق،برای اتهام تشکیل یا رهبری شبکه جرم در هر صورت، در صلاحیت دادگاه عمومی است