اگر شخصی با خانم باردار تصادف کند در مورد دیه تکلیف چیست؟

ایا شخصی که تمکن مالی ندارد میتواند از هزینه دادرسی معاف شود؟
آذر ۲۴, ۱۳۹۷
اگر شخصی با اکراه دینی را ابراء کند، عقد باطل است یا غیر نافذ؟
آذر ۲۵, ۱۳۹۷
Show all

اگر شخصی با خانم باردار تصادف کند در مورد دیه تکلیف چیست؟

یک نکته حقوقی
در تصادف با خانم باردار در صورت سقط جنین اگر جنین ۳ ماهه یا بیشتر باشد هم به مادر و هم به جنین دیه تعلق میگیرد