ایا شخصی که تمکن مالی ندارد میتواند از هزینه دادرسی معاف شود؟

در خصوص وصول چک به شخص مشخصی
آذر ۲۴, ۱۳۹۷
اگر شخصی با خانم باردار تصادف کند در مورد دیه تکلیف چیست؟
آذر ۲۴, ۱۳۹۷
Show all

ایا شخصی که تمکن مالی ندارد میتواند از هزینه دادرسی معاف شود؟

اعسار
افرادی که خود را صاحب حق می دانند اما توان و تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی ندارند میتوانند درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نمایند