در خصوص وصول چک به شخص مشخصی

قصاص مرد قاتل
آذر ۲۴, ۱۳۹۷
ایا شخصی که تمکن مالی ندارد میتواند از هزینه دادرسی معاف شود؟
آذر ۲۴, ۱۳۹۷
Show all

در خصوص وصول چک به شخص مشخصی

در صورتی که می خواهید چکی را فقط به شخص خاصی بدهید و میخواهید که فقط همان شخص آن را وصول کند علاوه بر نام شخص و خط زدن عبارت حواله بر روی چک عبارت غیر قابل انتقال به شخص ثالث را قید کنید.