* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. تجدید نظر خواهی از آرا کیفری | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

تجدید نظر خواهی از آرا کیفری

آرا قابل تجدید نظر
آرا قابل تجدید نظر
مهر ۲۵, ۱۳۹۹
تجدید نظر آرا دادگاه
تجدید نظر آرا دادگاه
مهر ۲۵, ۱۳۹۹
نمایش همه

تجدید نظر خواهی از آرا کیفری

تجدید نظر خواهی از آرا کیفری

تجدید نظر خواهی از آرا کیفری

تجدید نظر خواهی از آرا کیفری

حق اعتراض به احکام کیفری حضوری صادر شده از دادگاه بدوی را تجدید نظر خواهی از آرا کیفری می نامند که به موجب ماده ۲۳۲ ق. آ.د.ک. مصوب ۱۳۷۸ آرای صادرشده از محاکم بدوی قطعی مگر در مواردی که ماده مذکور قابل تجدید نظر اعلام شده باشد

احکام قابل تجدید نظر خواهی از آرا کیفری

ب ) جرایمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس یا اطراف می باشد مشمول تجدید نظر خواهی از آرا کیفری می شود
ج ) ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال
د ) جرایمی که طبق قانون مستلزم دیه بیش از خمس دیه می باشد
ه ) جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال می باشد
و ) محکومیتهای انفسال از خدمت

وکیل تجدید نظر خواهی از آرا کیفری

مطابق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه آرا دادگاه های کیفری قابل اعتراض است ، مگر آرا صادره در مورد جرایم تعزیری درجه ۸ و جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش ، به میزان کمتر از یک دهم دیه کامل . آرا صادره از دادگاه انقلاب نیز همانند آرا صادره از سایر دادگاه های کیفری قابل تجدید نظر خواهی است .
مرجع تجدید نظر خواهی از آرا کیفری قابل اعتراض دادگاه های کیفری دو دادگاه تجدید نظر استان است . البته آرای صادر شده در خصوص جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ، قطع عضو ، حبس ابد و یا تعزیر درجه ۳ و بالاتر می باشد و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره در خصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی ، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است .
در مواردی که رای دادگاه کیفری توام با محکومیت به پرداخت دیه ، ارش یا ضرر و زیان است ، هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدید نظر یا فرجام باشد ، جنبه های دیگر رای نیز به تبع آن ، حسب مورد ، قابل تجدید نظر یا فرجام است .

جهات تجدید نظر خواهی از آرا کیفری

جهات تجدید نظر خواهی از آرا کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری :

الف – ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه .
ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون .
پ – ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس .
ت – ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی.

‌قانون تجدید نظر خواهی از آرا کیفری

‌ماده ۱ – آرای دادگاه‌ها اعم از حکم یا قرار در مواردی که مطابق ‌قانون تجدید نظر خواهی از آرا کیفری قابل تجدید نظر است به شرح زیر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد:
‌ماده ۲ – مرجع بررسی نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری دو، کیفری یک و حقوقی دو، حقوقی یک و نظامی دو، نظامی یک همان محل‌می‌باشد و چنانچه در محل، دادگاه مربوطه نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.
‌ماده ۳ – مرجع نقض و ابرام تجدید نظر خواهی از آرا کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب، دیوان عالی کشور می‌باشد.
‌تبصره – در مواردی که دادگاه حقوقی یک، یا کیفری یک یا نظامی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو یا کیفری دو یا نظامی دو رسیدگی‌می‌نماید مرجع تجدید نظر خواهی از آرا کیفری مربوطه شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم‌عرض است