مجازات خروج غیر قانونی از کشور

وکیل فرمانیه
قیمت دیه در سال ۹۸
اسفند ۱۴, ۱۳۹۷
برای پیش‌فروش آپارتمان چه نکات مهمی را باید بدانیم
برای پیش‌فروش آپارتمان چه نکات مهمی را باید بدانیم
اسفند ۱۴, ۱۳۹۷
Show all

مجازات خروج غیر قانونی از کشور

مجازات خروج غیر قانونی از کشور

مجازات خروج غیر قانونی از کشور

از لحاظ قانونی اتباع ايران براي خروج از كشور يا اقامت در خارج و مسافرت از خارج به ايران بايد گذرنامه اخذ کنند. ذرنامه یک سند رسمی است كه از طرف ماموران ذی‌صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران براي مسافرت اتباع ايران به خارج يا اقامت در خارج يا مسافرت از خارج به ايران داده مي‌شود.ه‌طور کلی این جرایم به دو نوع «عبور شخص از کشور به طور غیرمجاز» و «عبور دادن اشخاص از کشور به طور غیرمجاز» تقسیم شده‌اند.ر واقع هیچ تبعه ايراني نمی‌تواند بدون اینكه گذرنامه دریافت کند، راساً از ایران خارج شود، ادامه می‌دهد: در صورت تخلف از این موضوع و خروج بدون اخذ گذرنامه یا اسناد در حكم گذرنامه، حبس از دو ماه تا شش ماه يا پرداخت جریمه نقدی يا هر دو مجازات در انتظار فرد خاطی خواهد بود.حتی اگر شخص گذرنامه اخذ کرد، باید از طریق مجاز و تعیینی توسط حکومت از کشور خارج شود؛ بنابراین خروج از کشور از طریق نقاط غيرمجاز جرمی قابل مجازات است.مجازات کسی که از روش‌های غیرمجاز برای خروج استفاده کندمجازات این فرد نیز يك تا سه ماه حبس تعیین شده است. حال اگر شخصی مرتکب دو تخلف فوق با هم شود، یعنی هم گذرنامه دریافت نکرده باشد و هم از نقاط غيرمجاز از کشور خارج شده باشد، مجازات شدیدتر شش ماه حبس و بیشترین جزای نقدی مقرر در قانون را باید تحمل کند.

جریمه برای دریافت گذرنامه از راه غیرمجاز

گر كسی براي دريافت این سند مهم رسمی يا دیگر اسناد در حكم گذرنامه به نام خود يا به نام ديگري اسناد و مدارك خلاف واقع يا متعلق به غير را عمدا‌ به مراجع ذی‌صلاح در این خصوص تسليم کند، مرتکب تخلف شده است. در این حالت وی مجبور است زیر بار مجازات زندان برود.

البته در صورتي كه عمل او منجر به صدور گذرنامه هم شود، مجازات زندان افزایش می‌یابد و به دو ماه تا دو سال خواهد رسید. نهایتاً اگر شخص خاطی از سند گذرنامه يا دیگر اسناد در حكم گذرنامه متعلق به ديگري براي ورود به كشور يا خروج از آن استفاده کند، ملزم به تحمل کیفر حبس خواهد بود.