پرداخت دیه به چه صورت است

پرداخت دیه به چه صورت است

پرداخت دیه به چه صورت است