آیا پول را می توان به امانت سپرد؟

آیا پول را می توان به امانت سپرد؟

آیا پول را می توان به امانت سپرد؟