* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر

علت قانونی تجدید نظر خواهی
علت قانونی تجدید نظر خواهی از آراء
مهر ۱۵, ۱۳۹۹
آرا قابل تجدید نظر
آرا قابل تجدید نظر
مهر ۲۵, ۱۳۹۹
نمایش همه

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر

در ماده ۳۶۲ قانون دادرسی مدنی آورده شده که ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی‌ شود:

۱ – مطالبه قیمت محکوم‌ به که عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.
۲ – ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌ المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از‌ قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از‌ صدور رأی رسیده باشد.
۳ – تغییر عنوان خواسته از اجرت‌ المسمی به اجرت‌المثل یا بالعکس.

به موجب ماده ۳۶۳ نیز چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را‌ صادر می‌ نماید. در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و‌ لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌ علیه یا وکیل او قابل اعتراض‌ و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌ باشد، رأی صادره قطعی است.

اما موضوع مهم اینست که بار هر عنوانی وارد دعوی شده باشید بایستی در مقطع حساس تجدیدنظر خواهی که آخرین شانس شما تلقی میگردد به صورت حداکثری و به طور تخصصی از حقوق خود دفاع نمایید که این مهم یعنی تجدیدنظر خواهی تخصصی در دفتر وکالت محمد مهدی آتش پیکر تضمین میگردد.