* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. نقصان در تنظیم دادخواست تجدیدنظر | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

نقصان در تنظیم دادخواست تجدیدنظر

مهلت تسلیم دادخواست تجدیدنظر
مهلت تسلیم دادخواست تجدیدنظر از آراء
مهر ۱۵, ۱۳۹۹
علت قانونی تجدید نظر خواهی
علت قانونی تجدید نظر خواهی از آراء
مهر ۱۵, ۱۳۹۹
نمایش همه

نقصان در تنظیم دادخواست تجدیدنظر

نقصان در تنظیم دادخواست تجدیدنظر

نقصان در تنظیم دادخواست تجدیدنظر

نقصان در تنظیم دادخواست تجدیدنظر

امروزه با توجه بر تاسیس سامانه قضایی ثنا عموما امکان وجود نقصان در دادخواستها مشاهده نمیگردد و عملا مواد قانونی مرتبط با تنظیم دادخواست مراعا گردیده و آن مواد در حال نسخ میباشند اما شایسته است که به آن مواد اشاره ای داشته باشیم و نکات لازم جهت تقدیم دادخواست را بیان نماییم.

در ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی این چنین آمده که در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

۱ – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
۲ – نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.
۳ – حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.
۴ – دادگاه صادرکننده رأی.
۵ – تاریخ ابلاغ رأی.
۶ – دلایل تجدیدنظر خواهی.

در این باب هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد، باید رونوشت یا‌ تصویر سندی را که مُثبِت سمت او می‌ باشد، پیوست دادخواست نماید.

حال اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می‌ باشد یا اقامتگاه او معلوم‌ نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یاد شده به‌ موجب قرار دادگاهی که دادخواست را‌ دریافت نموده رد می‌ گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود.

لذا هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۳۴۱) و مواد (۳۴۲) و (۳۴۳) در آن رعایت نشده باشد به جریان‌ نمی‌ افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به‌ طور تفصیل به‌ دادخواست‌ دهنده به‌ طور کتبی اطلاع داده و از‌ روز ابلاغ ده روز به‌ او مهلت می‌ دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیر این‌ صورت برابر تبصره (۲)‌ ماده (۳۳۹) اقدام خواهد شد.

در ماده ۳۴۶ به مرحله تبادل لوایح پرداخته است و گفته شده مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و‌ پیوست‌ های آن را برای طرف دعوا می‌ فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از این که پاسخی رسیده یا‌ نرسیده باشد، پرونده را به‌ مرجع تجدیدنظر می‌ فرستد.

و ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رأی آن را‌ قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد

اما موضوع مهم اینست که بار هر عنوانی وارد دعوی شده باشید بایستی در مقطع حساس تجدیدنظر خواهی که آخرین شانس شما تلقی میگردد به صورت حداکثری و به طور تخصصی از حقوق خود دفاع نمایید که این مهم یعنی تجدیدنظر خواهی تخصصی در دفتر وکالت محمد مهدی آتش پیکر تضمین می گردد.