مشاوره حقوقی الهیه

وکیل در تجریش
وکیل در تجریش
آبان ۵, ۱۳۹۷
دفتر مشاوره حقوقی فرمانیه
دفتر مشاوره حقوقی فرمانیه
آبان ۵, ۱۳۹۷
Show all

مشاوره حقوقی الهیه

مشاوره حقوقی الهیه

مشاوره حقوقی الهیه

مشاوره حقوقی الهیه

مشاوره حقوقی الهیه

حدود مشاوره حقوقی الهیه

وکیل مشاوره حقوقی الهیه نمیتواند عملی را که خارج از محدوده ی وکالتش است انجام دهد.

وکالت قضایی در الهیه : یعنی اینکه فردی در کارها محکمه ی خود فـرد دیگری را به عنوان نماینده خود یا همـان وکیل حقوقی خود به محکمه معرفی می نماید .

وکالت غیر قضایی در الهیه : به ایـن معنا که فردی به صورت عدی یا رسمی باری انجام المور اداری خورد ایـن شخصی را به عنوان وکیل حقوقی جایگزین نماید.