ایا هبه عقدی لازم است

ایا هبه عقدی لازم است

ایا هبه عقدی لازم است