ارکان تشکیل دهنده فعل کلاهبرداری

ارکان جرم کلاهبرداری
آذر ۲۶, ۱۳۹۷
شرایط و احکام حق شفعه چیست؟
آذر ۲۷, ۱۳۹۷
Show all

ارکان تشکیل دهنده فعل کلاهبرداری

ارکان تشکیل دهنده فعل کلاهبرداری

۱.با فعل مثبت صورت میگیرد۲.لزوم متقلبانه بودن وسایل استفاده برای اشخاص دیگر۳.توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال غیر باشد ۴.فریب خوردن قربانی۵.قربانی در نتیجه مانور متقلبانه مال خود را به مرتکب تحویل داده باشد۶.لزوم عدم اگاهی قربانی فریب خورده از متقلبانه بودن وسایل۷.تعلق مال برده شده به غیر ۸. مقید به نتیجه و بردن مال دیگر