از جمله شرایط حق شفعه این است که:

اقاله و فسخ با هم چه تفاوتی دارند و نحوه طرح دعوا در هر کدام آن ها چگونه است؟
آذر ۲۶, ۱۳۹۷
صلاحیت دادگاه انقلاب در چه موضوعی می باشد؟
آذر ۲۶, ۱۳۹۷
Show all

از جمله شرایط حق شفعه این است که:

از جمله شرایط حق شفعه این است که:
۱٫ آن معامله به عنوان «بیع» و فروش باشد؛ در صورتى که آن شریک سهم خود را به عنوان «صلح» یا «هبه» یا به عنوان «مهر» یا «عوض خُلع» داده باشد، شریک دیگر حق شفعه ندارد.
۲٫ تنها دو نفر در ملک شریک باشند؛ اگر سه نفر یا بیش از آن شریک باشند، براى هیچ‌کدام از آنها حق شفعه وجود ندارد.
۳٫ ملک، «مشاع» باشد؛ پس در ملکى که تقسیم شده، حق شفعه نیست.
۴٫ شفیع براى پرداخت قیمت، توانایى داشته باشد.
۵٫ شفیع مسلمان باشد؛ در صورتى که مشترى مسلمان باشد و شفیع کافر، برای ‏کافر حق شفعه ثابت نمی‌شود.
۶٫ ملک، شخصى باشد. در ملک وقفى، حق شفعه ثابت نمی‌شود.
۷٫ شفیع پس از اطلاع از فروش سهم شریک و قیمت آن، فورى اعلام کند که با استفاده از حق شفعه سهم شریکم را از مشترى گرفتم، یا این‌که عملاً قیمت را بدهد و ملک را بگیرد؛ اگر تأخیر بیندازد، حق شفعه او از بین می‌رود.
همچنین در صورتى که شریک سهم خود را به شریکش عرضه کند و او از خریدن خوددارى نماید و راضى به فروش به دیگرى شود، حق شفعه او از بین می‌رود