اقاله در چه عقودی راه دارد؟

موانع ارث
دی ۱, ۱۳۹۷
عقد قرض دارای چه اوصافی است؟ایا لازم است؟معوض است یا غیر معوض؟ایا قبض مال شرط تملیک است؟
دی ۲, ۱۳۹۷
Show all

اقاله در چه عقودی راه دارد؟

قابل ذکر است که اقاله مختص عقود لازم است، عقد لازم نیز در ماده ۱۸۵ ق.م تعریف شده: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.» بدیهی است اگر عقدی جایز باشد، دیگر جهت برهم زدن آن نیاز به توافق هردو طرف نیست و یکی از طرفین به میل خود و بدون سبب می تواند آن را برهم زند. ممکن است اقاله به صورت دعوا مطرح نگردد و در مرحله اول به صورت یک قرارداد و توافق مطرح گردد. چنانچه در مورد اقاله قرارداد اختلافی مطرح گردد،، بحث دعوای اقاله پیش می آید که دعوای اقاله ممکن است در دو حالت رخ دهد: ممکن است به عنوان دعوای نخستین مطرح گردد و یا این که در دعوایی به طور مثال در دعوای مطالبه، خوانده در مقام دفاع عنوان دارد که معامله مذکور اقاله شده است