اگر شخصی با اکراه دینی را ابراء کند، عقد باطل است یا غیر نافذ؟

اگر شخصی با خانم باردار تصادف کند در مورد دیه تکلیف چیست؟
آذر ۲۴, ۱۳۹۷
در عقد عاریه در خصوص طلا و یا نقره ایا مستعیر ضامن است؟
آذر ۲۵, ۱۳۹۷
Show all

اگر شخصی با اکراه دینی را ابراء کند، عقد باطل است یا غیر نافذ؟

در اصطلاح علم فقه ابراء عملی انشائی است که موجب سقوط تعهدات می‌شود و نتیجۀ آن برائت ذمۀ مدیون است.
این نتیجه در نظر بعضی از فقها معلول این است که حقیقت ابراء عبارت است از اسقاط دین از طرف داین، در حالی که به نظر برخی دیگر از فقها حقیقت ابراء تملیک دین به مدیون است و برائت ذمۀ مدیون ناشی از این مطلب است.
اگر طلبکاری به بدهکار خود بگوید تو را از دینی که به من داری بری کردم، ابراء به صورت اسقاط حق واقع شده است، و اگر بگوید آنچه را که به من بدهکاری به تو بخشیدم، ابراء ابراء به صورت تملیک دین به مدیون واقع شده است. ابراء گاه به صور دیگری نیز مانند اقرار یا وصیت بیان می‌گردد. چنانکه اگر کسی اقرار کند که فلان شخص به او مدیون نیست، یا وصیت کند که با مرگ او دین مدیون ساقط می‌شود و ذمۀ او بری، می‌گردد، ابراء واقع شده است. بر هر یک از دو نظریۀ اسقاط حق و یا تملیک دین آثار ویژه‌ای مترتب است.

در ابراء اگر شخصی که دین را می بخشد اکراه داشته باشد عقد غیر نافذ نیست بلکه باطل است