در عقد عاریه در خصوص طلا و یا نقره ایا مستعیر ضامن است؟

اگر شخصی با اکراه دینی را ابراء کند، عقد باطل است یا غیر نافذ؟
آذر ۲۵, ۱۳۹۷
آیا هبه عقدی لازم است یا جایز؟
آذر ۲۵, ۱۳۹۷
Show all

در عقد عاریه در خصوص طلا و یا نقره ایا مستعیر ضامن است؟

عاریه به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن، یکی از طرفین عقد به دیگری اجازه می‌دهد از عین مال او به رایگان استفاده کند. عاریه‌دهنده، معیر و عاریه‌گیرنده، مستعیر نامیده می‌شود.

در عقد عاریه در خصوص طلا و نقره(اعم از مسکوک و غیر مسکوک)

مستعیر در هر حال ضامن است حتی اگر (قصور و یا تعدی و تفریط)  نکرده باشد