دعاوی که در صلاحیت دفتر خدمات قضایی است

۱۲ نكته كاربردى در خصوص چک
آذر ۲۴, ۱۳۹۷
قصاص مرد قاتل
آذر ۲۴, ۱۳۹۷
Show all

دعاوی که در صلاحیت دفتر خدمات قضایی است

(دعاوی خانواده)
تجویز ازدواج موقت – تحویل فرزند – تعدیل نفقه – تغییر جنسیت – ثبت واقعه ازدواج- ثبت واقعه طلاق- حضانت – صدور اجازه خروج از کشور – صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج – طلاق به درخواست زوجه – طلاق توافقی – فسخ نکاح – لغو حضانت – مطالبه مهریه – مطالبه نفقه- ملاقات فرزند
(دعاوی مربوط به امور تجاری و شرکت ها)
ابطال صورتجلسه مجمع عمومی(غیرمالی و مالی) – ابطال صورتجلسه هیات مدیره(مالی و غیر مالی) – اثبات شراکت – الزام به انتقال سهم یا سهام شرکت – الزام به ثبت اختراع – الزام به ثبت علامت تجارتی – صدور حکم ورشکستگی – منع خوانده از تولید و استفاده از علامت تجاری مشابه علامت خواهان
(دعاوی مربوط به امور شهری)
ابطال قبض های آب، برق، تلفن و گاز – محرومیت از دریافت خدمات دولتی طبق قانون تملک آپارتمان ها – الزام به اخذ پایان کار – الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی – الزام به تعمیر ساختمان مشاعی – تصحیح و اصلاح صورتمجلس تفکیکی
(دعاوی مربوط به داوری)
ابطال رای داور(مالی و غیرمالی) – درخواست ابلاغ یا اجرای رای داور – درخواست تعیین داور- درخواست سازش
(دعاوی مربوط به اسناد امور ثبتی)
ابطال سند(مالی و غیرمالی) – الزام به تفکیک ملک – ابطال ثبت و سلب تابعیت کشتی- اعتراض به عملیات ثبتی – افراز ملک – اعتراض به ثبت – اعتراض به تصمیم واحد ثبتی – اعتراض به تحدید حدود
(دعاوی مربوط به کار و امور اجتماعی)
ابطال رای هیات حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی – درخواست صدور اجرائیه در مورد رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما – اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۷ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه
(دعاوی مربوط به اعسار)
اعسار از پرداخت محکوم به – اعسار از پرداخت مهریه – اعسار از تقسط محکوم به
(آرای محاکم قضایی و غیرقضایی)
اعتراض به عملیات اجرایی(موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی) – ابطال اجرائیه(مالی و غیرمالی) – اعتراض به رای مرجع اختصاصی غیردولتی – ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ مبنی بر ابطال سند مالکیت – ابطال گزارش اصلاحی- ابطال نظریه کمیسیون ماده ۲