سوال؟؟؟

شرایط و احکام حق شفعه چیست؟
آذر ۲۷, ۱۳۹۷
سوال؟؟؟
آذر ۲۷, ۱۳۹۷
Show all

سوال؟؟؟

اگر دو شخص در یک ملک شریک باشند
ملک برای یکی از آن دو و حق سر قفلی برای دیگری باشد
آیا در این مورد شخصی که حق سر قفلی دارد می تواند از حق شفعه استفاده کند؟