سوال:می خواهم تا زمانی که زنده هستم مالک اموالم باشم و بعد از مرگم تمام این اموال به همسرم برسد و تا ایشان زنده است کسی حق فروش خانه را نداشته باشد با توجه به اینکه بیش از یک سوم اموال را نمی توان وصیت کرد،تکلیف چیست

در طلاق توافقی اگر زوج در دادگاه حاضر نشه دادگاه حکم طلاق صادر میکنه؟
دی ۵, ۱۳۹۷
 شرط مطالبه خسارت تاخیر یا عدم انجام تعهد:
دی ۵, ۱۳۹۷
Show all

سوال:می خواهم تا زمانی که زنده هستم مالک اموالم باشم و بعد از مرگم تمام این اموال به همسرم برسد و تا ایشان زنده است کسی حق فروش خانه را نداشته باشد با توجه به اینکه بیش از یک سوم اموال را نمی توان وصیت کرد،تکلیف چیست

سوال:می خواهم تا زمانی که زنده هستم مالک اموالم باشم و بعد از مرگم تمام این اموال به همسرم برسد و تا ایشان زنده است کسی حق فروش خانه را نداشته باشد با توجه به اینکه بیش از یک سوم اموال را نمی توان وصیت کرد،تکلیف چیست؟

برای انتقال اموال به همسر تا زمانی که در قید حیات هستید میبایست تمام اموالتان را به همسرتان صلح کنید با این شرط که حق استفاده از اموال در طول حیاتتان با شما باشد در این صورت باید یه دفتر اسناد رسمی مراجعه کنید تا سند صلح عمری بعد از انجام تشریفات قانونی میان شما و همسرتان جاری شود بر این اساس اموال به صورت مشروط به همسرتان منتقل میشود و حق استفاده از منافع تحت اختیار شما باقی می ماند.
به این ترتیب از انجا که مالکیت اموال به همسرتان منتقل میشود بعد از فوت شما این اموال جزو ماترک شما نیست و بین وارثان شما تقسیم نمی شود. شرط دیگری که در صلح نامه ضروری است حق فسخ عقد صلح نامه تا زمان فوت شماست حق فسخ این امکان را به شما می دهد که تا زمانی که زنده هستیداگر از صلح مال به همسرتان پشیمان شدید صلح را فسخ کنید.