عقودی که موضوع آن باید مصرف نشدنی باشد

مال وقف باید چگونه باشد و به چه کسی میتوان آن را وقف نمود؟
آذر ۲۵, ۱۳۹۷
عقد لازم و عقد جایز
آذر ۲۵, ۱۳۹۷
Show all

عقودی که موضوع آن باید مصرف نشدنی باشد

عقودی که موضوع آن باید مصرف

نشدنی باشد

۱.اجاره

۲.عاریه

۳.وقف

۴.موجد حق انتفاع

عقودی که موضوع آن باید مصرف

نشدنی باشد

۱.اجاره

۲.عاریه

۳.وقف

۴.موجد حق انتفاع