قصاص مرد قاتل

دعاوی که در صلاحیت دفتر خدمات قضایی است
آذر ۲۴, ۱۳۹۷
در خصوص وصول چک به شخص مشخصی
آذر ۲۴, ۱۳۹۷
Show all

قصاص مرد قاتل

در قتل عمد هرگاه قاتل مرد و مقتول زن باشد اولیا ی دم زن می بایست نصف دیه مرد را به پرداخت کنند تا بتوان شخص را قصاص کرد.
در قتل عمد هرگاه قاتل مرد و مقتول زن باشد اولیا ی دم زن می بایست نصف دیه مرد را به پرداخت کنند تا بتوان شخص را قصاص کرد.
در قتل عمد هرگاه قاتل مرد و مقتول زن باشد اولیا ی دم زن می بایست نصف دیه مرد را به پرداخت کنند تا بتوان شخص را قصاص کرد.