آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد زیر قابل تجدیدنظر می باشد

تنظیم دادخواست – دادخواست چیست و چگونه تنظیم و تقدیم می شود؟
دی ۱۱, ۱۳۹۷
درخواست تجدیدنظر ممکن است به یکی از جهات زیر باشد:
دی ۱۱, ۱۳۹۷
Show all

آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد زیر قابل تجدیدنظر می باشد

جرایمی که مجازات آن اعدام است.
ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال.
مصادره اموال.
جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از یک پنجم دیه کامل است. (قیمت دیه کامل در سال ۱۳۸۵ مبلغ ۲۶٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان است)
جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از سه ماه حبس یا شلاق و جزای نقدی بیش از ۵۰٫۰۰۰ تومان باشد. معیار مجازات قانونی است نه مجازات قضایی، پس اگر مجازات قانونی جرمی یک میلیون ریال جزای نقدی باشد و پس از اعمال تخفیف، قاضی آن را به یکصد هزار ریال جزای نقدی تبدیل کند، این رأی قابل تجدیدنظر است زیرا ملاک مجازاتی است که قانون تعیین کرده است.
محکومیت به انفصال از خدمت.
کلیه آرای صادره از دادگاه کیفری استان چه با شدیدترین مجازات و چه با کمترین مجازات قابل تجدیدنظر می باشد از اینرو آرای این دادگاه در مورد جرایمی که مجازات آن اعدام، حبس ابد، رجم، قصاص و … باشد، همگی قابل تجدیدنظر است.