آنچه لازم است در مورد ارث مستمری و باز نشستگی بدانیم

بررسی آثار حقوقی ابراء و برائت ذمه مدیون
دی ۲۳, ۱۳۹۷
آیا می دانید برای خرید ملک موروثی باید به چه نکاتی توجه گنید؟
دی ۲۳, ۱۳۹۷
Show all

آنچه لازم است در مورد ارث مستمری و باز نشستگی بدانیم

بازنشسته

بازنشسته

حقوق وظیفه ، مستمری و بازنشستگی ، جزء ترکه محسوب نشده و طلبکاران متوفی و موصی له ، حقی بر آن ندارند زیرا این حقوق به طور مستقیم به مالکیت مستحقان در میاید؛ 🔸بنابراین این حقوق ، تابع قواعد ارث نبوده و مالیات بر ارث به آنها تعلق نگرفته (بند۱ماده۲۴ قانون مالیات های مستقیم) و اصولا به صورت مساوی تقسیم می شوند و نه بر اساس قواعد ارث (تبصره ۱ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده) 🔰همچنین در صورتی که بیمه عمرمتوفی ، ذینفع معین داشته باشد (خواه ذینفع جزو ورثه باشد یا نباشد) وجه بیمه عمر متعلق به ذینفع مذکور است و جزء ترکه محسوب نمی شود و نتیجتاً به آن مالیات بر ارث تعلق نگرفته و بابت بدهی متوفی ، قابل توقیف نیست. (نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۸۸۸ مورخه ۹۳/۴/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه)