اوراق شناسایی و استفاده از کپی اوراق شناسایی به جای اصل، جرم است

زمان حضانت – حضانت تا کی با پدر و مادر است؟ زمان حضانت فرزند و مقررات پرداخت نفقه
دی ۹, ۱۳۹۷
حق العمل کار و آشنایی با مقوله حق‌ العمل‌ کاری در گمرک و تبیین ویژگی‌ های کلی آن
دی ۹, ۱۳۹۷
Show all

اوراق شناسایی و استفاده از کپی اوراق شناسایی به جای اصل، جرم است

گاهی اوقات از اوراق شناسایی مانند کارت ملی کپی می‌گیریم تا دیگر اصل آن‌ها را با خود حمل نکنیم و در صورت نیاز همان کپی را ارائه می‌کنیم؛ اما لازم است بدانیم این اقدام ما مطابق قانون و تحت شرایطی جرم محسوب و دارای مجازات است. بسیار اتفاق می افتد که بواسطه سرقت یا مفقود شدن مدارک شناسایی یا اوراق هویتمان متحمل ضررهای بسیاری از جمله وقت و هزینه بسیار برای گرفتن المثنی این مدارک شده ایم. اما امری که بسیار رایج است این مطلب است که ما با گرفتن کپی از این مدارک مانند کارت ملی، دیگر اصل آنها را با خود حمل نمی کنیم و در صورت نیاز همان کپی را ارائه می نماییم. اما لازم است که بدانیم این اقدام ما مطابق قانون و تحت شرایطی جرم محسوب و دارای مجازات می باشد.
وراق شناسایی : مطابق ماده ۵۳۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات، عکس برداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا اصل می باشد، درغیراینصورت عمل فوق جعل محسوب می شود و تهیه کنندگان اینگونه مدارک و استفاده کنندگان از آنها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریالل جزای نقدی محکوم خواهند شد. در خصوص این ماده نکاتی را اختصاراً بیان می کنیم:

قانونگذار عمل عکس برداری و گرفتن تصویر از اوراق شناسایی را جعل محسوب و برای مرتکب آن به عنوان مجازات علاوه بر جبران خسارت، حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال در نظر گرفته است.
مصادیق گفته شده در صدر ماده تمثیلی است، به عبارتی دیگر هرآنچه که مربوط به مدارک شناسایی و اوراق هویت می شود را شامل می شود.
از این مقرره نمی توان اینطور استفاده کرد که صرف عکس برداری یا گرفتن تصویر از این اوراق جرم خواهد بود زیرا بسیاری مواقع پیش می آید که تصویر گرفته شده از اوراق مزبور با اصل آن بسیار تفاوت دارد، به عبارتی دیگر جرم مذکور در این ماده زمانی محقق خواهد شد که تصویر یا عکس گرفته شده به حدی شبیه اصل آن باشد که با اصل اشتباه گرفته شود، دراینصورت می بایست ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد اصل نیست والا فرد قابل مجازات می باشد.