درخواست تجدیدنظر ممکن است به یکی از جهات زیر باشد:

آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد زیر قابل تجدیدنظر می باشد
دی ۱۱, ۱۳۹۷
اطلاعات کامل حقوقی چک
دی ۱۱, ۱۳۹۷
Show all

درخواست تجدیدنظر ممکن است به یکی از جهات زیر باشد:

درخواست تجدیدنظر ممکن است به یکی از جهات زیر باشد:
ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه
ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت در گواهان و یا دروغ بودن شهادت آنها
ادعای مخالف بودن رأی با قانون
ادعای عدم توجه به دلایل از سوی دادگاه
ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی
اگر شاکی نسبت به رأی اعتراض داشته باشد باید با درخواست کتبی و ابطال تمبر این درخواست را به دفتر دادگاه صادر کننده رأی یا دفتر دادگاه تجدیدنظر تقدیم کند.
متهم برای تجدیدنظرخواهی نیاز به ابطال رأی ندارد. (چه برای محکومیت کیفری خود و چه برای ضرر و زیان ناشی از جرم)
اگر متهم در بازداشت باشد باید در خواست تجدیدنظر خود را در دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید.
اگر درخواست تجدیدنظر تجدیدنظرخواه ناقص باشد مدیر دفتر دادگاه نقایص را به درخواست کننده اخطار می کند تا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ این نقایص را برطرف کند.