در مورد قتل خطای محض که توسط اتباع بیگانه (صغیر و مجنون) در قلمرو و سرزمین جمهوری اسلامی ایران اتفاق می افتد مقررات مربوط به عاقله در قانون مجازات اسلامی در رابطه با این افراد چگونه است؟

فردی در عربستان مرتکب شرب خمر و پس از دستگیری به مجازات حد شرعی محکوم و رای صادره در خصوص ایشان اجرا و پس از ان به ایران اعاده می گردد.ایا محاکمه و مجازات وی در ایران مجوز شرعی و قانونی دارد یا خیر؟
دی ۱۶, ۱۳۹۷
چه کشوری صلاحیت رسیدگی به جنحه و جنایات در داخل هواپیما خارجی حین پرواز را دارد؟
دی ۱۶, ۱۳۹۷
Show all

در مورد قتل خطای محض که توسط اتباع بیگانه (صغیر و مجنون) در قلمرو و سرزمین جمهوری اسلامی ایران اتفاق می افتد مقررات مربوط به عاقله در قانون مجازات اسلامی در رابطه با این افراد چگونه است؟

در مورد قتل خطای محض که توسط اتباع بیگانه (صغیر و مجنون) در قلمرو و سرزمین جمهوری اسلامی ایران اتفاق می افتد مقررات مربوط به عاقله در قانون مجازات اسلامی در رابطه با این افراد چگونه است؟

با توجه به ماده ۳ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ مقررات جزایی در مورد کلیه سکنه ایران یعنی کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند قابل اعمال است:مگر انکه به موجب  قانون ترتیب دیگری شدخ باشد و چون در فصل چهارم (دیات)قانون مذکور ،در خصوص مسئولیت عاقله در پرداخت دیه مقنن شرط خاصی برای مرتکب یا مجنی علیه از حیث تابعیت قائل نگردیده است.بنابر این در فرض این سوال فرقی بین مرتکب ایرانی و مرتکب تبعه بیگانه وجود ندارد.