شرط مطالبه خسارت تاخیر یا عدم انجام تعهد:

سوال:می خواهم تا زمانی که زنده هستم مالک اموالم باشم و بعد از مرگم تمام این اموال به همسرم برسد و تا ایشان زنده است کسی حق فروش خانه را نداشته باشد با توجه به اینکه بیش از یک سوم اموال را نمی توان وصیت کرد،تکلیف چیست
دی ۵, ۱۳۹۷
اظهار نامه چیست و چه فوایدی دارد؟
دی ۵, ۱۳۹۷
Show all

 شرط مطالبه خسارت تاخیر یا عدم انجام تعهد:

 شرط مطالبه خسارت تاخیر یا عدم انجام تعهد:
-گذشتن موعد انجام تعهد

-ورود ضرر به متعهد له

-وجود رابطه سببیت بین تاخیر  در انجام تعهد یا  عدم انجام تعهد  و ورود ضرر

-لزوم جبران خسارت به حکم عرف،قانون و یا عقد