فردی در عربستان مرتکب شرب خمر و پس از دستگیری به مجازات حد شرعی محکوم و رای صادره در خصوص ایشان اجرا و پس از ان به ایران اعاده می گردد.ایا محاکمه و مجازات وی در ایران مجوز شرعی و قانونی دارد یا خیر؟

تقاضا ی ازادی مشروط صرفا نسبت به احکام قطعی اعمال می شود
دی ۱۵, ۱۳۹۷
در مورد قتل خطای محض که توسط اتباع بیگانه (صغیر و مجنون) در قلمرو و سرزمین جمهوری اسلامی ایران اتفاق می افتد مقررات مربوط به عاقله در قانون مجازات اسلامی در رابطه با این افراد چگونه است؟
دی ۱۶, ۱۳۹۷
Show all

فردی در عربستان مرتکب شرب خمر و پس از دستگیری به مجازات حد شرعی محکوم و رای صادره در خصوص ایشان اجرا و پس از ان به ایران اعاده می گردد.ایا محاکمه و مجازات وی در ایران مجوز شرعی و قانونی دارد یا خیر؟

فردی در عربستان مرتکب شرب خمر و پس از دستگیری به مجازات حد شرعی محکوم و رای صادره در خصوص ایشان اجرا و پس از ان به ایران اعاده می گردد.ایا محاکمه و مجازات وی در ایران مجوز شرعی و قانونی دارد یا خیر؟
مقنن در ماده ۳ و بعد از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اصل صلاحیت سرزمینی را پذیرفته و به موجب بند ۷ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که کشور ایران نیز ان ررا پذیرفته است اگر کسی قبلا در کشور دیگری محاکمه و مجازت شده باشد اجرای مجدد مجازات بر وی ممنوع است.