چه کشوری صلاحیت رسیدگی به جنحه و جنایات در داخل هواپیما خارجی حین پرواز را دارد؟

در مورد قتل خطای محض که توسط اتباع بیگانه (صغیر و مجنون) در قلمرو و سرزمین جمهوری اسلامی ایران اتفاق می افتد مقررات مربوط به عاقله در قانون مجازات اسلامی در رابطه با این افراد چگونه است؟
دی ۱۶, ۱۳۹۷
اهمیت تنظیم صحیح قرارداد ها
دی ۱۶, ۱۳۹۷
Show all

چه کشوری صلاحیت رسیدگی به جنحه و جنایات در داخل هواپیما خارجی حین پرواز را دارد؟

چه کشوری صلاحیت رسیدگی به جنحه و جنایات در داخل هواپیما خارجی حین پرواز را دارد؟
در موادر ذیل محاکم ایران صلاحیت رسیدگی دارند:
الف:جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشدد.
ب:متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد.
ج:هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود اید
در هر یک از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما در ان محل فرود امده یا دادگاه محلی که متهم در ان دستگیر شود به عمل خواهد امد