Education

مقالات


تصادم کشتی,یکی از مهم ترین بخش های مطالبه
brخسارات در دعاوی دریایی مربوط به تصادم
brکشتی ها می باشد و به جرات میتوان
brگفت از لحاظ کمی نیزتصادم كشتی ها
brپرتعدادترین دعاوی دریایی را در بر می گردد

تصادم کشتی

یکی از مهم ترین بخش های مطالبه brخسارات در دعاوی دریایی مربوط به تصادم brکشتی ها می باشد و به جرات میتوان brگفت از لحاظ کمی نیزتصادم كشتی ها brپرتعدادترین دعاوی دریایی را در بر می گردد

شرح کامل جرایم تلگرامی,به دلیل اهمیت محتوای منتشرشده در فضای مجازی و تأثیر بسیار زیاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن‌ها دراین گزارش به بیان قوانین مرتبط با مصادیق محتوای مجرمانه پرداخته می‌شود.

شرح کامل جرایم تلگرامی

به دلیل اهمیت محتوای منتشرشده در فضای مجازی و تأثیر بسیار زیاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن‌ها دراین گزارش به بیان قوانین مرتبط با مصادیق محتوای مجرمانه پرداخته می‌شود.

اهانت در فضای مجازی,با گسترش سیستم های ارتباطی در دنیای امروز ،استفاده از شبکه های مجازی در میان اقشار مختلف به ابرازی برای سهولت در ارتباطات میان افراد تبدیل شده و به عنوان محلی برای تبادل...

اهانت در فضای مجازی

با گسترش سیستم های ارتباطی در دنیای امروز ،استفاده از شبکه های مجازی در میان اقشار مختلف به ابرازی برای سهولت در ارتباطات میان افراد تبدیل شده و به عنوان محلی برای تبادل...

مفهوم  دعوی دریایی,در سال 1952 کمیته  بین المللی دریایی کنوانسیونی را تحت عنوان کنوانسیون بین المللی مربوط به کشتی های دریا پیما تصویب نمود و تبعا کشور هایی نیز به آن ملحق شده اند...

مفهوم دعوی دریایی

در سال 1952 کمیته بین المللی دریایی کنوانسیونی را تحت عنوان کنوانسیون بین المللی مربوط به کشتی های دریا پیما تصویب نمود و تبعا کشور هایی نیز به آن ملحق شده اند...

اگر روزي چكي را از شخصي در دست داشتيد و براي نقد كردن آن به بانك مراجعه كرديد و حساب صادركننده چك موجودي نداشت، براي دريافت طلب خود چه خواهيد كرد؟,به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم كيفري نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پيگرد كيفري نخواهد داشت

اگر روزي چكي را از شخصي در دست داشتيد و براي نقد كردن آن به بانك مراجعه كرديد و حساب صادركننده چك موجودي نداشت، براي دريافت طلب خود چه خواهيد كرد؟

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم كيفري نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پيگرد كيفري نخواهد داشت