Education

وکیل دعاوی بانکی


وکیل دعاوی بانکی

وکیل دعاوی بانکی

وکیل دعاوی بانکی عموما به محض استفادوکیل دعاوی بانکیه از الفاظ داد و ستد به صورت ناخود آگاه معطوف به شكل یا كلمه پول میشویم.به درستی پول عنصر اصلی مبادلات تجاری تلقی شده و با وجود آن امور مرتبط با دادو ستد نیز تسهیل گردیده است.امروزه به دلیل وجود فضای امن در بانكها اكثردریافتها و پرداختها ،و مبادلات پولی و ارزی به بانكها سپرده شده است. در این میان با توجه به انبوه حجم مبادلات پولی، كه اغلب یك طرف آن مبادلات را نیزاشخاص غیر دولتی تشكیل میدهند،به دلیل ناآشنایی با مصوبات قانونی و آیین نامه های بانك مركزی و سایر شرایط قراردادی، بعضا دچار مشكل گردیده واختلافاتی تحت عنوان كلی دعاوی بانكی و وکیل دعاوی بانکی آشكار میشود ایضا به دلیل نا آشنایی با حقوق خود ،ناگزیر از پرداختن غرامت هایی بعضا سنگین می شوند كه یقینا یكی از علل رشد قارچ گونه بانكها و ثروتمندی روز افزون آنها، عدم رعایت حقوق مشتری از دیدگاه كلی میباشد .از طرفی حتی برخی از وکیل دعاوی بانکی علیرغم وجود ضوابط بانكی با درج شروطی برخلاف آن ضوابط عملا بر خلاف قوانین در انعقاد قراردادهای خود كوشیده و از دیدگاه وكلای آشنا به شروط باطله قراردادی ، امكان مطالبه حق از طریق اقامه دعوی بانكی امكانپذیر میگردد.

وکیل دعاوی بانکی

حال برای آنكه با عناوین دعاوی بانكی و وکیل دعاوی بانکی آشنا بشوید لازم دانستیم كه به تعدادی از عناوین وکیل دعاوی بانکی اشاره نماییم كه عبارتند از: وصول مطالبات معوق،دعاوی اعتبارات اسنادی،دعاوی مربوط به املاك در رهن بانكها،زیاده خواهی بانكها بر خلاف شرایط قراردادی و مصوبه وامها، ضمانت نامه های بانكی،درج شروط خلاف قوانین در قراردادهای بانكی ، جرایم پولشویی و عدم رعایت وصف امانتداری بانكها وبسیاری از موارد دیگر كه در همین راستا بدیهی است جهت احقاق حق به فراخور حال هر یك از دعاوی فوق نیازمند به بررسی كامل پرونده میباشیم و یقینا با توجه به دانش و تخصص وکیل دعاوی بانکی وکیل دعاوی بانکیموجود و سوابق شركتوکیل دعاوی بانکی امید بر رفع مصائب ضمن طرح دعوی بانكی مرتبط با موضوع خواهیم بود.