Education

قصور پزشکی


قصور پزشکی,مطالبه دیه :گاهی اوقات کادر پزشکی در انجام وظایف خودرفتاری انجام می دهند كه بر خلاف استانداردهای علم پزشکی بوده واصطلاحا دچار تقصیر می شوند.

قصور پزشکی

مطالبه دیه :گاهی اوقات کادر پزشکی در انجام وظایف خودرفتاری انجام می دهند كه بر خلاف استانداردهای علم پزشکی بوده واصطلاحا دچار تقصیر می شوند.

قصور پزشکی

1- مطالبه دیه :گاهی اوقات کادر پزشکی  در انجام وظایف خودرفتاری انجام می دهند كه بر خلاف استانداردهای علم پزشکی بوده واصطلاحا  دچار تقصیر می شوند. این قصور اعم است ازكلیه مراحل درمانی اعم از مرحله تشخیص بیماری ، بی توجهی کادر پرستاری به موارد تجویزی پزشک یا لغزش جراح درحین عمل جراحی که هر یک از موارد فوق با توجه به  مندرجات پرونده بالینی بیمار و مواردی نظیر شرایط عمومی یا تشریحی بیمار، در کمیسیون های پزشکی  پزشكی قانونی قابل بررسی و تشخیص می باشد که به فرض انتساب تقصیر علیه کادر پزشکی این مسئولیت خطیر قابل پیگیری قضایی می باشد .

2- اعلام جرم : گاهی اوقات کادر پزشکی به غیراز تقصیر در اعمال خود ، رفتاری را علیه بیمار مرتکب می شوند که به موجب قانون مجازات اسلامی در دادسرای عمومی یا نظام پزشكی قابل تعقیب می باشند که این ادعا با فرض شرایط خاص قانونی قابل اعمال و پیگیری می باشد .


مرتبط