دعاوی انحصار وراثت در تهران

بهمن ۶, ۱۳۹۷
حصر وراثت

حصروراثت چیست؟

ا وصول درخواست حصر وراثت به شورای حل اختلاف، این امکان وجود دارد که اشخاص ذینفع به جهاتی ازجمله، تعداد وراث باقیمانده ازمتوفی یا اعتراض به […]