شهادت شهود

دی ۲۵, ۱۳۹۷
شهادت شهود در دادگاه

شهادت شهود در دادخواست اعسار؛

محكوم‌عليه برای اثبات اعسار خود در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به و تقاضای تقسیط آن، مي‌بايست دلايل خود را به دادگاه محترم ارایه کند. یکی از […]