قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

دی ۲۵, ۱۳۹۷
قانون احترام به آزادی های مشروع

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ  حقوق شهروندی ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلب ونظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه […]