دعاوی بانک علیه مشتری

دعاوی بانک علیه مشتری

آنچه در این مطلب می‌خوانید

دعاوی بانک علیه مشتری

دعاوی مطالبه طلب علیه مشتری در دادگاه ،تقاضای اجراییه از اجرای ثبت، طرح دعوای مطالبه وجه چک یا سفته از جمله مهمتریندعاوی بانکی علیه مشتریمی باشند که بانک ها در صورت مواجه شدن با عدم انجام تعهدات قراردادی از جانب دریافت کنندگان وام و ضامن ها می توانند در دادگاه های حقوقی این دعاوی را طرح کنند.

یکی از دعاوی بانک علیه مشتری دعوای مطالبه طلب از سوی بانک است. این دعوا در صورتی مطرح می‌شود که وثایق و تضمینات مشتری کفاف مطالبات بانک را نکند، در اینصورت بانک می‌تواند در مقام مطالبه طلب دادخواستی به طرفیت ضامن و مدیون اصلی مطرح نماید. این دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی محل انعقاد عقد یا محل پرداخت دین یا محل اقامت خوانده طرح می شود و به عنوان یک دعوای مالی محسوب و بانک مکلف است هزینه دادرسی معادل ۳/۵ درصد ارزش خواسته از بابت طرح این دعوا را پرداخت نماید. البته همراه دعوای اصلی مطالبه طلب، خواسته های تبعی از جمله خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل یا وجه التزام قراردادی نیز در دادخواست دعاوی قید می‌شود.

یکی دیگر از دعاوی بانک علیه مشتری، دعوای مطالبه سفته یا چک است. معمولاً بانک ها علاوه بر وثایق ملکی برای تضمین بازپرداخت طلب خود از مدیون یا ضامن اسناد تجاری چون چک، سفته، برات به مبلغ چند برابر وام اخذ می نماید تا به هر دلیلی سند وثیقه ای کفاف وام را نکرد یا با مشکل مواجه شد یا با ادعا و اعتراض ثالث قرار داد وثیقه ای ابطال گردید بانک برای مطالبه طلب خود از طریق این اسناد تجاری اقدام کند. این دعوا در دادگاه عمومی حقوقی محل انجام تعهد، محل گواهی عدم پرداخت و محل اقامت صادر کننده مطابق رأی رویه شماره ۶۶۸ – ۱۳۸۵/۰۳/۲۳ قابل طرح است. معمولا دعوای علیه صادرکننده و ضامن به صورت تضامنی مطرح می‌شود.

از دیگر دعاوی بانک علیه مشتری می توان به تقاضای اجراییه از اجرای ثبت اشاره کرد. نظر به اینکه اصولاً تمامی تضمینات و وثایق بانکی به صورت اسناد رسمی تنظیم می‌شود و از سوی دیگر حتی قراردادهای عادی فی مابین مشتری و بانک نیز در حکم اسناد لازم الاجر می‌باشد. بانک ها در مواردی که مشتری از قرارداد تخلف نموده یا به موقع اقساط بانک خود را پرداخت نکرده باشند اقدام به صدور دعاوی اجراییه و النهایه اخذ دستور اجرا و مزایده مال و ثیقه ای می‌کند.

دعوای مطالبه طلب از سوی بانک یکی دیگر از دعاوی بانک علیه مشتری است. در مواردی که بانک به مشتری خود وام ارزی یا ارز از بابت گشایش اعتبار داده و یا معوض آن را از بانک مرکزی دریافت ننموده است می تواند مطابق قرارداد فی مابین دادخواست دعاوی مطالبه ارز به دادگاه صالحه را تقدیم نماید. این دعوا به عنوان یک دعوای مالی هزینه دادرسی آن با لحاظ معادل ریالی ارز مورد مطالبه به نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه و اخذ خواهد شد.