تنظیم قرارداد به روش قانونی

تنظیم قرارداد

نحوه تنظیم قرارداد

تنظیم قرارداد :قرارداد بین طرفین یک معامله و یا یک شراکت ، یکی ازمهمترین مسائل ممکن می باشد که همیشه بایدن سبت به آن توجه ویژه نمود . هنگامی که مامی خواهیم بافر دی ، در رابطه با موضوع ، تجارت و یا شراکتی ، به توافق برسیم ، لازم است که یکسری شروط را در نظر بگیریم . به مجموعهای نشر و ط درنظرگرفته شده ، قرارداد میگویند که ممکن است شامل چندین بند وحتی شامل چندین طرف متفاوت باشد . آنچه که در یک قرارداد مدنظر است ، این است که قرارداد مورد تایید طرفین ، لازم الاجرا بوده وباید هرکس که قرارداد مربوطه را تایید نموده است ، به مفاد آن در رابطه با طرف خودش ، عمل نماید . امااز طرف ی برای هر کار و تجارت و یا شراکتی ، نیاز به تنظیم قرارداد مختصه ما نام رمی باشد . در این مطلب قصد داریم در رابطه با چگونگی تنظیم ونوشتن قرارداد صحبت کرده و در ادامه نوشتن قراردادهای مختلف کاری و شراکتی را بررسی نماییم.

 اصول قراردادنویسی

متن و عبارات قرارداد: عبارات قرارداد باید صریح و واضح باشند، به گونه ای که امکان چندین برداشت مختلف از یک عبارت منتفی باشد. همیشه این نکته را مد نظر داشته باشید که زیبایی و اختصار کلام نباید موجب مبهم شدن متن شود. قالبدهی مناسب به قرارداد: بدین معنی که قرارداد از قسمتهای مشخصی تشکیل شده باشد و مطالب مرتبط با هم تحت یک عنوان خاص در قرارداد، جای گیرند.

امضای قرارداد: از آنجایی که همه قراردادها تکصفحهای نیستند و عدم امضای همه صفحات قرار داد ممکن است اختلافاتی در خصوص اجرای قرارداد پدید آورد، پیشنهاد میشود که همه صفحات قرارداد توسط طرفین امضا شود و صرفا به مهر اکتفا نشود.

 انتخاب عنوان مناسب

برخی قراردادهای رایج و متداول در قانون، نام معین و شرایط خاص خود را دارند. اگر موضوع توافقنامه، در قالب یکی از قراردادهای موجود در قوانین میگنجد، انتخاب همان قالب قانونی با عنوان خاص آن مکفی است، اما بسیار اتفاق میافتد که نوعی خاص از توافق مد نظر طرفین است که عنوان مناسبی برای آن یافت نمیشود یا آن که توافق حاصله مجموعهای از چند نوع قر ارداد است. در این موارد پیشنهاد میشود که از عناوین کلی یا حتی عنوان قرارداد یا توافقنامه استفاده شود تا از بروز مشکلات حقوقی آتی جلوگیری شود.

طرفین در قرارداد

طرف قرارداد ممکن استیکی اچ ندانس انیا شرکت ها وموسسات دولتی و غیردولتی باشندکه در رابطه با موضوعی خاص قراردادی رابه امضا میرسانند . درهنگام نوشتن قرارداد بایدن امونا م خانوادگی ، کد ملی ، نام پدر ، آدرس و شماره تلفن هرکدام ازطرفی نقرا رد اد ، در صورت حقیقی بودن و نام شرکتی اسا زمان و شماره ثبت ، به همراه آدرس و شماره تلفن درموارد حقوقی ، ذکر گردد . علاوه بر این باید مشخص گرددکه هرکدام ازطرفی نقرا رد ادبا چه سمت و عنوانی در قرارداد حاضر شده اند و اگر وکالت از فرد خاصی دارند ، حتما ذکر گردد . لازم به ذکراست که در نوشتن قرارداد با اشخاص حقیقی ، حتما باید به این موضوع کهف رد از سن قانونی برخورداراست ودارای سوابق ممنوع المعاملات ی نمی باشد ، توجه ویژه داشت . در صورتیکه با شخصی به عنوان وکیل قانونی ، درحال نوشتن قرار داده ستی م ، باید حتما در رابطه با صحت وکالت نامه وی ، تحقیق به عمل آورده و شماره ومشخصات آن در قرارداد ذکر گردد . درهنگام عقد قرارداد باشرکت های حقوقی نیزباید به این نکته توجهش و دکه در شرکت مربوطه چه کسانی حق ام ضاد اش تهو میتوانند مفاد قراردادر اامضا نمایند .

موضوع قرارداد

موضوع قرارداد درواقع تعریف جامع تر یا زع نو ان قرارداد می باشد . درهنگام نوشتن قرارداد باید به موضوع قراردادن ی زتو جهنم ایی مکه شاملی کعب ارتک وتا هدر رابطه با ماهیت قرارداد و خلاصه ای از آنچه که قرارا ست نوشته شود می باشد . نکته مهم درانت خاب موضوع قرارداد این است که موضوع ، باید صریح وروشن باشدت اهی چگونه ابهامی برای طرفین و یا خواننده قرارداد وجود نداشته باشد . به عنوان مثال ، موضوع یک قرارداد استیجاری می تواند به صورتاجاره یک واحد آپارتمان مسکونیباشد .

مدت قرارداد

مدت قراردادن ی زاز جمله موارد مهمی است که باید در نوشتن قرارداد به آن توجه ویژه داشت . مدت قرار داد شامل تاریخش رو عو پایان قرارداد به طور رسمی ، می باشد . دربرخی قراردادها که مستقیما در رابطه باارائه خدمات تا مدت زمانی معین ، نوشته میشوند ، مدت قراردادی کیاز مهمترین بندهای قرارداد بوده وباید به آن توجه ویژه داشت . دریک مثال ساده ، بابت اجاره یکساله یک واحد آپارتمان مسکونی ، باید مدت قرارداد از تاریخ شروع به مدتی کسال نوشته شودکه حتما تاریخ دقیقآ نبه روز ، مشخص شده باشد . توصیه می شود در نوشتن مدت قرارداد ، حتما تاریخ هم به صورت عددی و هم به صورت حروف نوشته شود تا هیچگونه ابهامی درآن وجود نداشته و طرفین نتوانند آنرا به راحتی تغییر دهند .

 مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد، یکی از مهمترین قسمتهای هر قرارداد محسوب میشود. مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن که نشاندهنده ارزش کالا، خدمات یا امری است که باید انجام شود، میتواند به شیوههای گوناگون در قرارداد منعکس شود. تصریح کامل به مبلغ کل قرارداد، در صورت وجود اقساط، مشخص شدن دوره زمانی هر قسط و تعداد آنها و نحوه وصول، از جمله مواردی است که حتما باید در قرارداد قید شود.

شرایط قرارداد

علاوه بر مفهوم قانونی شرط و اقسام سهگانه آن (صفت، فعل و نتیجه)، میتوان از هر آنچه برای طرفین از اهمیت برخوردار است، همچون فرایند و نحوه انجام کار و نیز جزییات تحت عنوان شرط در قرارداد یاد کرده و ضمانت اجرای عدم رعایت آن را نیز مشخص کرد.

 تعهدات طرفین

در همه قراردادها هر یک از طرفین تعهدات و تکالیفی بر عهده دارند که باید دقیق، واضح و بدون هر گونه ابهامی بوده و به همراه ضمانت عدم اجرای آن به صورت مجزا برای هر یک از طرفین قرارداد، قید شود.

تضمینها

ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات یا تأخیر در اجرای آنها را، علاوه بر اینکه میتوان در بند تعهدات قید کرد، میتوان در مادهای جدا و با عنوان ضمانت اجراها ذکر کرد. این نوع ضمانت اجراها ممکن است به صورت مقطوع یا نسبی باشد. همچنین گاهی تضمینها برای حسن انجام قرارداد اخذ میشود. تضمینها انواع مختلفی دارد که از جمله آنها میتوان به چک تضمینی یا ضمانتنامه بانکی اشاره کرد.

در بحث ضمانت اجراها، معمولا علت عدم انجام تعهد یا تاخیر اجرا ذکر میشود و برای هر یک ضمانت اجرای متناسب با آن در نظر گرفته میشود. به طور مثال اگر عدم ایفای تعهد، ناشی از فورسماژور باشد، ممکن است متعهد مجبور به پرداخت خسارتی نباشد یا آن که تحت شرایطی اجرای مفاد قرارداد به حالت تعلیق در آید یا قرارداد خاتمه یابد.

به هر صورت آنچه مد نظر طرفین است، با تمام حدود و ثغور آن باید قید شده و مورد توافق قرار گیرد.