تعرفه خدمات حقوقی در زمینه حقوق دریایی

تعرفه خدمات حقوقی در زمینه حقوق دریایی

 

موضوع:تعرفه خدمات حقوقی در زمینه حقوق دریایی

از آغاز تاسیس دادگستری وتشکیل سیستم اداری در کشور ایران تبعا ارائه خدمات حقوقی مناسب نیز من جمله ملزومات پراهمیت در استیفاء حقوق اشخاص بوده است.متاسفانه از بادی امر لغایت تا کنون، کماکان ارائه خدمات مذکور به شیوه ی غیر تخصصی صورت گرفته و کلیه اشخاص حقوق دان یا حقوق خوان در برابر هر پرسشی، به درستی یا نا درستی اقدام به اظهار نظر نموده و ظاهرا در مسائلی که هیچ تجربه یا اطلاعاتی ندارند کوتاه نیامده و خود رامطلع بر قضیه جلوه میدهند. در این میان مشاهده شده که اشخاص و مدیران متعهد عمدتا با واهمه از امضاء قراردادها یا نتایج حاصل از قوانین و تحریم های بین المللی در انجام هر گونه اعمال حقوقی دچار تشویش ذهنی شده و دائما تصور یا تفسیر بسیار مسئولیت آوری از اعمال خود  می نمایند. در حالیکه مواجهه با این موضوع مهم دارای راهکاربسیار ساده ای بوده وآن عبارت از اینست که باید با انتخاب مشاور مناسب و مراجعه به شخص متخصص و مجرب،  از لحاظ حرفه ای خود را در برابر عواقب امضاء خود مصون و آسوده خاطر نماییم. به همین سبب ازآنجائیکه این گروه حقوقی  طی ۱۴ سال به صورت تخصصی و مستمر در زمینه حقوق دریایی در حال ارائه خدمات حقوقی به شرکت های فعال و دست اندرکار خدمات دریایی بوده، بااستناد به سوابق مثبت موجود به جرات ادعا می نماید که در این زمینه ی خاص ،تجربه کافی در ارائه خدمات تخصصی حقوق دریایی راداشته که نا گزیر جهت احتراز از هر گونه اطاله کلام در این معرفی نامه، طی کاتالوگ پیوست منجزا عناوین و خدمات حقوقی  قابل ارائه تقدیم گردیده و امیدواریم شما را در رسیدن به اهدافتان همیاری نماییم.

با تشکر و تجدید احترام

مدیر گروه حقوقی