* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. تجدید نظر آرا دادگاه | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

تجدید نظر آرا دادگاه

تجدید نظر خواهی از آرا کیفری
تجدید نظر خواهی از آرا کیفری
مهر ۲۵, ۱۳۹۹
دفتر وکالت دعاوی حقوقی
دفتر وکالت دعاوی حقوقی
آبان ۱۰, ۱۳۹۹
نمایش همه

تجدید نظر آرا دادگاه

تجدید نظر آرا دادگاه

تجدید نظر آرا دادگاه

تجدید نظر آرا دادگاه

نکته ۱: در مورد اصل قطعیت احکام در دادسراهاو دادگاهای نظامی می توان به ماده ۹ قانون تجدید نظر آرا دادگاه مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۲ مراجعه نمود
نکته ۲ : ماده ۸ قانون تجدید نظر آرا دادگاه و ماده ۲۳۵ ق. آ. د .ک .۷۸ به موجب ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحی ۴/۱۰/ ۱۳۸۵ منسوخ گردیده است .
نکته ۳ : ملاک تجدید نظر آرا دادگاه حد اکثر مجازات مندرج در قانون می باشد نه مجازات مندرج در حکم دادگاه
نکته ۴ : تجدید نظر آرا دادگاه از احکام دادگاهای نظامی تابع قانون تجدیدنظر آرای دادگاه مصوب ۱۳۷۲
نکته ۵ : تجدید نظر آرا دادگاه از احکام دادگاهای انقلاب در مورد مربوط به جرایم مواد مخدر تابع مقررات مندرج قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد و آرا ءصادر شده در مورد قاچاق کالا و ارز نیز تابع خاص خود می باشد
نکته ۶ : مهلت تجدید نظر آرا دادگاه از تاریخ ابلاغ رای یا انقضایی مهلت واخواهی برای افراد داخل ایران ۲۰ روز برای کسانی که ساکن خارج از کشور دو ماه می باشد
نکته ۷ : آرا صادرشده از حیث قطعیت یا عدم قطعیت تابع زمان صدور آنها می باشد (نظریه شماره ۷۰۱۰/۷ مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۷ اداره حقوقی قوه قضائیه)
نکته۸ : قانونگذار برای ضبط اموال در ماده مذکور سقف تعیین نموده لیکن برای مصادره اموال سقفی تعیین ننموده است
نکته ۹ : معلوم نیست قانونگذار به چه دلیل جهت تجدید نظر آرا دادگاه از احکام دیه ،خمس دیه را مد نظر قرار داده و کمتر ازآن را مد نظر قرار نداده است

مهلت تجدید نظر آرا دادگاه

ماده ۳۳۶ ـ مهلت درخواست تجدید نظر آرا دادگاه اصحاب دعوا ، برای اشخاص مقیم ایران بیست روزو برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است .

ماده ۳۳۷ ـ هرگاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود ، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در موردورشکسته به مدیرتصفیه تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وارث یا قائم مقام یانماینده قانونی وارث شروع می شود .

ماده ۳۳۸ ـ اگرسمت یکی از اشخاصی که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یاوصایت در دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی زایل گردد ، مهلت مقرراز تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین می شود ، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت بواسطه رفع حجر باشد ، مهلت تجدید نظر آرا دادگاه از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که ازوی رفع حجر شده است شروع می گردد .