مشاوره حقوقی اخذ سند مالکیت رسمی

مشاوره حقوقی اخذ سند مالکیت رسمی

مشاوره حقوقی اخذ سند مالکیت رسمی

مشاوره حقوقی اخذ سند مالکیت رسمی

صدور سند مالکیت

مشاوره حقوقی اخذ سند مالکیت رسمی همه می دانیم که صدور سند مالکیت ، مقدماتی طولانی و پیچیده دارد وامکان این امر هست که در مقدمات هم خللی موجود باشد : مثلاً سند انتقالی قبلاً صادرشده واکنون برپایه سند انتقالی ، باید سند مالکیت جدیدی صادر شود ؛ ولی در سند انتقالی ، خللی ایجاد شده که با وجود آن خلل ، تأمل و تردید در صدور سند مالکیت حادث شده است . بنابراین جا دارد مشاوره حقوقی اخذ سند مالکیت رسمی اصول مسایلی را که به عنوان ابهام و اِشکال در اخذ سند مالکیت رسمی ، تاکنون اداره ثبت اسناد واملاک کشور با آن مواجهه شده ، مورد واکاوی قرارگیرد تا با مطالعه آن ، دانش وتجربه ثبتی ومعاملاتی مالکین و سرمایه گذاران املاک ومستغلات افزایش یابد و برای همیشه این باور اشتباه را که سند رسمی ازهرنوع اِشکال ، ایراد و ابهامی به دوراست درخود اصلاح نمایند و بدانند که مأموران ومسئولان تنظیم ثبت اسناد هم انسان هستند بنابراین آنان نیز ممکن است در راستای انجام وظایف خود اشتباهاتی را مرتکب شوند . پس هرگاه سند جدیدی تنظیم می شود و یا آنرا تحویل می گیرید قبل از هرعملی نخست با مشاوره حقوقی اخذ سند مالکیت رسمی و نیز مشخصات خود را مطالعه و تطبیق دهید وبخصوص که این اشتباهات در روزگار ما بدلیل مشغله های شغلی و زندگی و … چند برابر شده است و طبعاً مشاوره حقوقی اخذ سند مالکیت رسمی نیز هم پر هزینه است ، هم پیچیده و هم زمانبر . البته همین اشتباهات و نیز پیچیدگی فرآیند مشاوره حقوقی اخذ سند مالکیت رسمی و عدم فرهنگ سازی مناسب طی ۳۳سال اخیر به همین رو مردم ، سرمایه گذاران و … به اسناد عادی با همه ریسک ها ومخاطرات روی می آورند .